سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول یاراحمدی – استادیار دانشگاه تهران
فرزانه مریدی – کارشناس ارشد شیمی آلی
سیداحمد میرشکرایی – استاددانشگاه پیام نور تهران

چکیده:

یکی ازمهمترین شکلهای تولید آلودگی ازمنابع ثابت و متحرک صنعتی گردوغبار منتشره ناشی ازفعالیت های مربوطه است دربسیاری ازصنایع بمنظور جمعاوری ذرات هوابرد درمنبع تولید ازسیکلون استفاده میگردد راندمان حذف سیکلون ها به عوامل مختلفی ازجمله پارامترهای طراحی مثل ابعاد سیکلون دانسیته ذراتدرجه حرارت عملیاتی خصوصیات فیزیکی سیال یعنی دانسیته جریان گاز ویسکوزیته و سرعت ورودی سیال به سیکلون بستگی دارد اگرچه پژوهشهای متعددی با رویکرد ذکر شده صورتگرفته است ولی درپژوهش حاضر هدف بررسی و ارزیابی برهمکنش فاکتورهای اصلی برراندمان حذف و هم چنین اثرفاکتورهای مورد بحث بویژه ویژگیهای ساختاری سیکلون متمرکز شده است. بمنظور نمونه برداری و ارزشیابی فاکتورهای مورد بررسی روش ASTM D3685 انتخاب و بکاربرده شدهاست برای انجام این تحقیق و مراحل نمونه برداری درمحل ازمایشگاه سیکلونی با قابلیت تغییر درزاویه ورودی و ارتفاع ایجاد کننده گرداب ساخته شده درمراحل اجرای تحقیق ضمن فراهم سازی شرایط و تجهیزات لازم با ایجاد تغییر فاکتورهای دما ارتفاع vortex finder سرعت ورودی تغییرات ایجاد شده برراندمان حذف سیکلون مورد بررسی و ازمایش قرارگرفته است.