سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیر حسام حسنی – دانشکده محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی
آرزو نجائی – دانشکده محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

به منظور سنجش کارایی و پی بردن به عملکرد رآکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه فاضلابهای صنعتی حاوی ترکیبات فلزات سنگین ( کروم ، سرب و نیکل ) ، از دو رآکتور استوانه ای شکل مجهز به سیستم هوشمند که توسط لجن فعال خط برگشتی تصفیه خانه فاضلاب شهرک قدس راه اندازی گشت ، استفاده شد. این مطالعه نشان داد که : درصد حذف COD در راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی در زمان سازگاری میکروارگانیسمها حدود ۹۶ درصد می باشد و دوره خو گرفتن میکروارگانیسم در این سیستم کم است ، درصد حذف فلزات سنگین (کروم ، سرب و نیکل) در راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی در غلظت ۰/۱ میلی گرم در لیتر به ترتیب ۷۹% ، ۸۱% ، ۷۸% است و با افزایش تدریجی غلظت فلزات سنگین (کروم ، سرب و نیکل) تا ۲۰۰ میلیل گرم در لیتر میکرو ارگانیسم ها عملا کارایی خود را در حذف فلزات سنگین و COD از دست می دهند ، در هر مرحله افزایش غلظت فلزات سنگین (کروم ، سرب و نیکل) سبب کاهش درصد حذف COD و فلزات سنگین می گردد و پس از سازگاری میکروارگانیسم ها با تغییرات ایجاد شده درصد حذف COD و فلزات سنگ مجددا افزایش می سابد اما از بهترین شرایط حذف COD در غلظت قبلی تجاوز نکرده ، ردکل درصد حذف CODدارای یک سیر نزولی می باشد ، در راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی میزان کروم ، سرب و نیکل جذب شده بر روی لجن در غلظت ۰/۱ میلی گرم در لیتر ۵/۴۷ میلی گرم کروم بر گرم لجن خشک ، ۷/۸۲ میلی گرم سرب بر گرم لجن خشک و ۶/۸۵ میلی گرم نیکل بر گرم لجن خشک است و با افزایش تدریجی غلظت این فلزات مقدار جذب این فلزات بر روی لجن نیز افزایش یافته چنانچه در غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر فلزات سنگین (کروم ، سرب و نیکل) ، میزان جذب این فلزات بر روی لجن ۸۹۰/۳۲ میلی گرم کروم بر گرم لجن خشک ، ۱۴۵۰/۴۵ میلی گرم سرب بر گرم لجن خشک و ۱۲۱۰/۴۷ میلی گرم نیکل بر گرم لجن خشک است که نشانگر ویژگی تجمع این فلزات است ، درصد عمده حذف فلزات سنگین (کروم ، سرب و نیکل) در رآکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی ، حذف بیولوژیکی می باشد و درصد جزئی از این ترکیبات به واسطه جذب سطحی بر روی لجن از سیستم خارج می گردند که مقدار آن در مقایسه با حذف بیولوژیکی این ترکیبات چندان قابل ملاحظه نیست.