سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سامان پروین مرنی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
محمودرضا شیراوند – دکترای مهندسی عمران گرایش سازه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دیوارهایبرشیفلزی یک نوع سیستم ابتکاری در برابر بارهایجانبی باد و زلزله همانند مهاربندی همگرا میباشند ولی دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر سیستمها بوده و در این تحقیق به بررسی رفتار دیواربرشیفلزی در صورت استفاده و عدم استفاده از انواع سختکنندههایفولادی واستفاده از پوششکامپوزیت FRP به جای سخت کنندههای فلزی پرداخته شده است. در بررسیهای انجام شده مشخص گردیده که استفاده از دیواربرشی فلزی سبب کاهش زیاد مصرف فولاد نسبت به قاب خمشی شده، میزان جابجایی حداکثر را کاهش داده و این عامل مهمی در سازههای فلزی بلندمرتبه میباشد. مقاومت حدکمانش و مقاومت پسکمانش )کنترل عمل میدان کششی( در پانل دیوار برشی در کنترل کمانش ستونها و انهدامسازه بسیار حائز اهمیت میباشد. از این رو درصدد بررسی رفتار دیوار برشی با تنش تسلیم پایین با استفاده از انواع سختکنندههای فلزی و کامپوزیتیدر جهات مختلف قرارگیری )افقی، قائم، مورب، ضربدری( و کنترل ضخامت سختکننده پرداخته شده است. نوع تحلیل بصورت اجزا محدود و سهبعدی با نرمافزار ABAQUSE میباشد و سازه دیوار برشی تحت بارگذاری ثقلی و جانبی همزمان قرار گرفته است. نوع پوشش کامپوزیت از الیاف CFRP بوده و نتایج نشان دهنده آن است که استفاده از ضخامت کم در هر دو نوع سختکننده و استفاده از سختکننده FRP در حالت ضربدری به لحاظ بازدهی مصالح بیشترین تأثیر را در افزایش ظرفیت برشی، سختی و جذب انرژی دارا میباشد. نتایج در غالب تنش واقعی مصالح، ظرفیت برشی، کمانش حداکثر و میزان انرژی جذب شده ارائه شده است