سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دنیا رضایی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
مرضیه نیری – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین اهداف شرکت های توزیع برق، تأمین انرژی برق مشترکین با هزینه کم و سطح قابلیت اطمینان بهینه می باشد. از اساسی ترین راه ها جهت بهبود سطح قابلیت اطمینان انرژی برق تولید شده، کاهش انرژی توزیع نشده می باشد. اهمیت ویژه ای که انرژی برق و استمرار آن در ابعاد مختلف زندگی امروز برعهده دارد، لزوم تغییر نگرش در وضعیت فعلی مدیریت شبکه و اتخاذ راهکارهای نوین و ایجاد ساختارهای مناسب جهت ارتقاء مدیریت خاموشی های شبکه را می طلبد. در این راستا با توجه به ایجاد دیسپاچین گهای ۲۰کیلوولت در دو دهه گذشته و اقدامات مناسبی که در تقویت واحدهای مذکور صورت پذیرفته، مدیریت شبکه فشار متوسط را در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار داده است. ولی این مهم در شبکه فشار ضعیف نیاز به انجام اقدامات اصلاحی اساسی و اثربخش دارد. بر این اساس احداث دیسپاچینگ فشار ضعیف به جای ادارات حوادث فعلی، بعنوان مراکز کنترل و پایش اطلاعات، ابزارهایی هستند که می توانند همانند کارایی مثبت آنها در شبکه فشار متوسط، بسیار مؤثر و تحو لساز باشند. در این مقاله ابتدا به بررسی عملکرد اولین دیسپاچینگ فشار ضعیف که در منطقه برق تهرانپارس و بر پایه سیستم اطلاعات جغرافیایی ( ۱(GIS احداث گردیده، م یپردازیم سپس با بیان چالش ها و مخاطرات این سیستم، به ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود خواهیم پرداخت. در انتهانشان داده خواهد شد که استفاده از سیستم مدیریت خاموشی ها( ۲(OMSبمنظور تشخیص سریع و ارزان محل تجهیزات حفاظتی هنگام وقوع حادثه در شبکه های توزیع و همچنین امکان اخذ گزارشات مدیریتی چگونه می تواند کنترل حوادث و اتفاقات شبکه های فشار ضعیف را بهبود بخشیده وبر کارایی آنها بیافزاید.