سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار- دانشگاه علم و صنعت
محمدامین سرشار – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه علم و صنعت
علی سررشته داری – دانشجوی دکتری- دانشگاه علم و صنعت
رضا نقیبی – دانشجوی کارشناسی- دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

این مقاله به بررسی رفتار ابزار اندازه گیر مستقیم تنش برشی سیال بر روی دیواره می پردازد. اساس عملکرد مکانیزم حاضر بر پایه اجزای فنری موازی بوده, به طوری که با اندازه گیری کرنش ایجاد شده در این عضو توسط کرنش سنج، نیروی اصطکاک پوسته ای اعمالی به طور مستقیم به دست می آید. طراحی تحلیلی و آنالیز المان محدود استاتیکی, مودال بر روی این نمونه انجام شده است . برای حل المان محدود از نرم افزار ANSYSکمک گرفته و چندین تعداد گرید مورد آزمایش قرار گرفته و جهت مستقل کردن گرید از جواب ها ، جابجایی سر بدست آمده از حل تحلیلی ، مبنایی برای این کار انتخاب شده است . به منظور بررسی همزمان متغیرهای موثر،برنامه ای کامپیوتری به زبانMATLABتهیه شده که با توجه به شرایطمرزی اعمالی، جنس قطعه, محدودیت های ماشین کاری و حداقل و حداکثر کرنش مجاز, محاسبات مربوط به هندسه مکانیزم مذکور را، از جمله قطر سر، طول و پهنای عضو فنری، انجام می دهد. نشان میدهد که طرح مورد مطالعه, به خوبی اهداف یک ابزار سنجش مستقیم تنش برشی را برآورده می سازد .