سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدباقر میران زاده – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محمد صباحی بیدگلی – مربی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
علیرضا زرافشانی – کارشناس مهندسی بهداشت محیط
محمود بیگدلی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی از روشهای سترون سازی زباله هایعفونی استفاده از دستگاه اتوکلاو است دما درجه حرارت وفشار در عملکرد اتوکلاو با بخار تاثیر دارند این تحقیق به منظور تعیین شرایط بهینه راهبری دستگاه اتوکلاو بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام گرفت دراین مطالعه توصیفی تحلیلی کیفیت عملکرد دستگاه اتوکلاو از طریق شاخص بیولوژیکی مورد بررسی قرارگرفت متغیرهای نوعبسته بندی زباله در دو گروه بازوبسته و نوع بارگذاری در سه گروه سبک متوسط و سنگین و ۴ ترکیب دما زمان در فشار ثابت ۱۰۵kpa مورد ازمون قرارگرفت نتایج آزمون آماری نشان داد که ارتباط معنی داری بین نوع بسته بندی زباله ها و نوع بارگذاری دستگاه و عملکرد سترون سازی زباله ها وجود نداشت P>0.05 درصورتی بین عملکرد دستگاه و متغیر دما – زمان ارتباط معنی داری مشاهده گردید. که نشان دهنده تاثیر دما و زمان درفشار ثابت برای فرآیند سترون سازی زباله ها است. بهترین شرایط بهره برداری از دستگاه اتوکلاو زباله های عفونی استفاده از ترکیب دما – زمان ۱۰ دقیقه و ۱۴۰ درجه سلسیوس و ۱۵ دقیقه و ۱۳۴ درجه سلسیوس در فشار ثابت ۱۰۱kpa است