سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
سینا سعادت – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

برای آگاهی یافتن از و ی ژه گیهای بتن باید بتن در دو حالت ب تن تازه و بتن سخت شده مورد بررس ی و آزمایش قرارگیرد . برای یافتن خواص بتن تازه و به دست آوردن اطلاعات کلیدی از بتن تازه معمولاً آزمون های زیر انجام می پذیرد: ۱- آزمون روانی بتن تازه ۲- آزمون نمونه گیری از بتن تازه و در نهایت آزمون مقاومت فشاری ۳- آزمون تعیین هوای بتن تازه ۴- آزمون تعیین درجه تراکم بتن تازه ۵- آزمون تعیین وزن مخصوص بتن تازه برای یافتن خواص بتن سخت شده و به دست آوردن اطلاعات کلیدی از بتن سخت شده در سازه ساخته شده معمولاً آزمون های زیر انجام می پذیرد: ۱- آزمایشات مخرب که شامل کرگیری (مغزه گیری) و انجام آزمون مقاومت فشاری است ۲- آزمایشات نیمه مخرب به طور عمده شامل آزمون نفوذ وینزور می شود -۳ آزمایشات غیر مخرب که به طور کلی شامل آزمون با چکش اشمیت، آزمون با دستگاه آلترا سونیک آزمون بادستگاه دیتا اسکن و نیز کار با دستگاه سامانه انعکاس ضربه ای قابل حمل PIES دامنه کاربرد و روش کار هریک از دستگاههای آزمونهای غیر مخرب بتن چیست ؟ مقاله حاضر با استفاده از راهنمای کار با دستگاههای آزمونهای غیر مخرب بتن و نیز کتب منتشره در این زمینه تدوین شده است. با توجه به محاسن دستگاههای آزمون غیر مخرب بتن آگاهی یافتن از طرز کار و دامنه کاربرد دستگاهها توسط آزمونگر ها ضروری است.