سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت، ، ایران
محمد رضا شکوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت، ، ایران
رحیم علیمحمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه زراعت، ، ایران

چکیده:

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد پنج پزنوتیپ جو دیم در منطقه میانه آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در روستای باللجه در سال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا گردید. ژنوتیپ های مورد استفاده امیدبخش جو (انتخابی از آزمایش یکنواخت سراسری)، Dayton/Ranny ( 1) ، AlpHa/Gumhuriyet/Sonja ( 2)، ۳-yea218-4A 8784/Ywa81585 Yeal ( 3) ، ۴۸۸۹/۱۱۵/YEA132TH/3//Pamir-148 ICBH95-1375-OAP-MR2-OMA (4) و ۰۶-Kuban (5) بودند چه از نظر عملکرد با رقم آبیدر (شاهد) مقایسه شدند. با توجه به نتایج تجزیه و واریانس، ژنوتیپ ها از نظر عملکرد دانه در سطح احتمال یک در صد اختلاف معنی داری داشتند. بیشترین عملکرد دانه ( ۱۹۷۲ کیلوگرم در هکتار) مربوط به ژنوتیپ شماره ( ۴) پتک به طور معنی دار بیشتر از رقم جو متداول در منطقه ( آبیدر) بود همچنین زنوتیپ شماره ( ۵) از نظر عملکرد دانه با رقم آبیدر تفاوتی نداشت ولی سایر ژنوتیپها عوض کرده کهن‌ترین نسبت به رقم شاهد نشان دادن. با تعجب نتایج این تحقیق با کشته ژنوتیپ ۴۸۸۹/۱۱۵/YEA132TH/3//Pamir-148 ICBH95-1375-OAP-MR2-OMA می‌توان عملکرد جو را در واحد سطح افزایش داد ولی کشته سایر ژنو تیپ های مورد مادر توصیه نمی‌شود .