سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی طاهری – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
علی اشرف جعفری – هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
شهرام نخجوان – هیئت علمی دانشگاه آزادبروجرد
ایوب ارغوانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان فسا

چکیده:

تنش خشکی یکی ازمهمترین عوامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی می باشد به منظور مطالعه تاثیر تنش خشکی برعملکرد دانه و اجزای آن در۱۶ژنوتیپ گندم آزمایش مزرعه ای طی سالهای زراعی ۸۷-۸۶ درمرکز تحقیقات کشاورزی حسن اباد داراب انجام شد این آزمایش درقالب دوطرح بلوک کامل تصادفی جدا از اهم با دوسطح رطوبتی مطلوب و تنش خشکی پس از گلدهی با سه تکرار طراحی و اجزا شد تنش خشکی پس از گل دهی سبب کاهش عملکرد دانه و اجزای ان درتمامی ژنوتیپ ها گردید میانگین صفات درشرایط خشکی کاهش معنی دار یافت p %5)کاهش تعداد دانه درسنبله و وزن هزاردانه علت اصلی افت عملکرددانه درشرایط تنش خشکی بود ژنوتیپ شماره ۴ بیشتیرن عملکرد دانه ۶۰۹۰ کیلوگرم درهکتار را درشرایط تنش خشکی تولید کرد درحالیکه درشرایط مطلوب بیشترین عملکرد دانه ۸۱۴۶ کیلوگرم درهکتار ازژنوتیپ شماره ۲ بدست آمد براساس شاخص حساسیت بهتنش ژنوتیپ های شماره ۱۵ و شماره ۱۶ بهترتیب کمترین و بیشترین حساسیت به تنش را از خود بروز دادند تجزیه همبستگی عملکرد دانه با اجزای آن نشان داد که درشرایط تنش خشکی شاخص برداشت r=0/76 و عملکرد بیولوژیک r=0/54 وبالاترین همبستگی را با عملکرد دانه دارند ( p %5)