سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جبار آیت جعفربای – مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی گلستان
حسین علی فلاحی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی گلستان
علیرضا محمدی – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور انتقال یافته های تحقیقاتی و تکنولوژی جدید و نیز ارزیابی لاین های امید بخش گندم دوروم درشرایط مزارع زارعین تعداد ۵ لاین به همراه شاهد آریا ویک لاین کندم نان (Milan/sha7) در سه منطقه از استان با همکاری زارعین در سال ۸۶-۱۳۸۵ مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر منطقه یک آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۷ تیمار در ۳ تکرار به اجرا گذاشته شد. اندازه پلات ها برای هر تیمارحدود ۲۵ مترمربع بودوتراکم بذر بر اساس ۴۵۰ دانه در متر مربع با فاصله ۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته شد. لاین های مورد مطالعه در آزمای شهای قبلی اجرا شده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد و سایر مناطق معتدل نسبت به شاهد از نظر عملکرد برتری داشتند. لذا این آزمایش جهت مقایسه عملکرد و سایر صفات مورد بررسی با شاهد در شرایط on farm اجرا گردید. در طول دوره رشد و نمو از صفات مهم زراعی یادداشت برداری شده بعد از برداشت آزمایش برای هر منطقه تجزیه واریانس ساده و برای کل مناطق تجزیه مرکب انجام گرفت. نتایج آزمایش مقایسه عملکرد دانه لاین های امید بخش دوروم در منطقه گنبد(حاجی قوشان) نشان می دهد که بین لاین های مورد آزمایش ختلاف معنی داری وجود ندارد ولی با این وجود لاین های شماره ۱ با شجره Auk/GUIL//GREEN با ۶۳۳۳ کیلو گرم در هکتار عملکرد بالا تری نسبت به بقیه داشت. و در منطقه کلاله بین لاین های مورد آزمایش اختلاف معنی داری درسطح ۵% بین تیمارهاوجود دارد مقایسه میانگین تیمارها در سطح ۵% با استفاده از آزمون مقایسه میانگین حداقل اختلاف معنی دار (L.S.D) نشان می دهد تیمار شماره ۲ با شجره LHNKE/RASCON//CONA دارای عملکرد ۴۶۳۳ کیلو گرم در هکتار در سطح ۵% نسبت به شاهد برتری دارد. تجزیه مرکب داده های آزمایش مقایسه عملکرد دانه ژنوتی پهای امید بخش گندم دوروم در مناطق حاجی قوشان و کلاله و آق قلا نشان داد که مکان اثر معنی داری بر عملکرد دانه در هکتار داشت بیشتر بودن عملکرد دانه در منطقه حاجی قوشان را می توان به شرایط محیطی مساعد حادث شده و به خصوص کمتر بودن بیماری فوزاریوم سنبله نسبت داد، معنی دار بودن اثر متقابل رقم و مکان گویای این مطلب می باشد. عملکرد دانه ژنوتیپ ها اختلاف آماری معنی داری نداشته و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمار شماره ۳ با شجره ALTAR84/AOS//DUKEM دارای ۱۵۰ کیلو گرم در هکتار بود.