سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر خواجه احمدعطاری – عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران
محمدرضا نخعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی )تربیت معلم(، کرج

چکیده:

امروزه مقاوم سازی ساختمان های بتنی که مقاومت کافی در برابر بارهای لرزه ای وارده را دارا نمی باشد، از اهمیت خاصی برخوردار است.تا کنون روش های متعددی برای مقاوم سازی ساختمان های بتنی ارائه شده است و روش های جدیدتری نیز در حال مطالعه و بررسی می باشد.یکی از این روش های نوین استفاده از بتن ریزدانه )ماتریس سیمانی( مسلح شده با شبکه الیاف ) TRC ( می باشد. در این مقاله به بررسی میزان افزایش مقاومت و شکل پذیری تیر بتن مسلح مقاوم سازی شده با TRC پرداخته می شود. رفتار کلی عضو مقاوم سازی شده در حالت های مختلف تحلیلی با نرم افزار مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن کارآیی بتن مسلح شده با TRC برای مقاوم سازی اعضای بتنی ارائه شده است