سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد امیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان، آبادان، ایران
مژده مرادی – سازمان آب و برق خوزستان، معاونت بهر ه برداری سد و نیروگاه
بابک شهنی دارابی –
مهران فرمانی –

چکیده:

بازار خدمات جانبی به عنوان بخش مکمل بازار برق از سال ۱۳۸۵ با تدوین آیی ننامه، شروع به کار کرد. بخش اصلی این بازارمربوط به کنترل فرکانس و کنترل ولتاژ است. در سال ۱۳۸۶ بار اصلی کنترل فرکانس، از نیروگاه دز برداشته شد و به وسیله سیستم جوینت کنترل در کل نیروگا ههای آبی تقسیم شد. این امر سبب وارد آمدن اختلالات فنی برای واحدهای نیروگا ههای آبی بزرگ حوضه کارون و کرخه شد. این در حالی بود که مجموع میزان درآمد درنظر گرفته شده که بر اساس آیی ننامه خدمات جانبی تعیین شد، در مقایسه با خسارت وارد شده فنی به واحدها و همچنین درآمدی که در گذشته برای کنترل فرکانس نیروگاه دز پرداخت م یشد، ناچیز بوده است. دراین میان نیروگا ههای کرخه، کارون سه و مسجدسلیمان خسارات فنی بسیاری متحمل شدند. در نیروگاه دز نحوه اخذ بار در زمان کنترل فرکانس به نحوی بوده است که سبب هدر رفت تولید برق و درآمد م یشد. ضمن اینکه خسارات فنی وارد شده به واحدهای نیروگاه در زمان کنترل فرکانس تناسبی با درآمد درنظر گرفته شده برای کنترل فرکانس نداشته است. همچنین در نیروگاه کرخه، از واحدهای ۲ و ۳، در شرایط بی باری اخذ توان راکتیو شد. این در حالی بود که درآمدی بابت آن پرداخت نشد. این در حالی بود که خسارات فنی به واحدها سنگین بوده است. در مجموع درآمد محاسبه شده برای خدمات جانبی، جوابگوی خسارات وارده به واحدهای نیروگاهی نیست و برای نیروگا ههای آبی به صرفه نیست ونیاز به بازنگری در آیی ننامه بازار برق در این مورد الزامی به نظر م یرسد