سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مه
سیدمصطفی نوعی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
نوید رمضانیان – استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشکده هوا خورشید

چکیده:

سطوح جاذب به عنوان مهمترین جزء یک کلکتور خورشیدی در سیستمهای گرمایش خورشیدی به حساب میآیند. هدف اصلی آنها بالا بردن میزان تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی و بنابراین افزایش راندمانکلکتور خواهد بود. از این رو، ضرایب جذب و نشر سطوح جاذب دارای اهمیت ویژه ای هستند . شیوه های متداول ساخت بر مبنای پوششدهی سطح صورت میگیرند به طوری که اصولا جذب به لایه سیاه و نشرحرارتی به زیرلایه پوشش مربوط میشوند. در این مقاله، از روشهای رسوبدهی الکتریکی و تبدیل شیمیایی برطبق فرمولهای مشخص و شرایط عملیاتی موجود؛ به ترتیب، برای ایجاد زیرلایه نمونه ( ۱) و لایه جاذبنمونه ( ۲) استفاده شده است. در ضمن، پوشش پودری پلیاستری سیاهرنگی به روش پاشش الکترواستاتیکی برای ایجاد لایه جاذب نمونه ( ۱) به کار برده میشود. نمونههای ( ۱) و ( ۲)، سطح جاذب انتخابی از نوع زوجهایجاذب – انعکاسگر در نظر گرفته میشوند. مطابق نتایج حاصل از اندازهگیری انجام شده بر روی خواص نوری نمونههای جاذب ساخته شده، میتوان گفت که این سطوح از ضریب جذب بسیار بالایی (در حدود ۰/۹۸ در ناحیه طیف مرئی خورشیدی برخوردار میباشند