سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدصادق غیاثی – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت، دانشگاه علم و صنعت ای
محسن کلانتر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت،

چکیده:

استفاده از انرژی باد در دهههای اخیر دارای رشدی چشمگیر بودو تمامی پیشبینیها نیز حاکی از ادامه این روند در آینده است. به همین دلیل امروزه انرژی باد در میان سایر انواع انرژیهای نو نقشی حیاتی را در تولید برق مورد نیاز شبکههای قدرت ایفا میکند. این رشد فزاینده عامل افزایشمطالعات و شبیهسازیهای عملکرد توربینهای بادی به منظور شناخت دقیقتر عملکرد آنها در سیستم قدرت بوده است. در این مقاله مدل دینامیکی یکتوربین بادی سرعت متغیر که رایجترین نوع توربین بادی است، ارائه شده و سپس عملکردآن در مقابل تغییرات سرعت باد و با تأکید بر کنترل زاویهPITCHپره، مورد مطالعه قرار گرفته است. صحت این مدل از طریق مشاهده توان خروجی، فرآیند راهاندازی ژنراتور القایی و رسیدن به سرعت نامی و پاسخ سیستم به تغییرات سرعت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه به منظور دستیابی به جواب واقعیتر و غیرایدهآل، با در نظر گرفتن جرم پرهها و توربین به عنوان یک فیلتر پایینگذر، تحلیلها بار دیگر با استفاده از شکل موج فیلتر شده سرعت باد انجام شده و نتایج ارائه گشته است