سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید علوی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت
عبداله درگاهی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
حافظ گلستانی فر – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

باتوجه به اهمیت دفع بهداشتی فاضلاب و تصفیه صحیح و اصولی آندرجوامع کنونی و نیز تخلیه پساب تولیدی به ابهای پذیرنده جهت مصارف گوناگون ازجمله استفاده درمزارع و به منظور ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب کارخانه رب گوجه فرنگی روژین تاک کرمانشاه انیت حقق درسال ۱۳۹۰ انجام گردید این مطالعه به صورت تحقیق توصیفی مقطعی بوده که طی مدت یک سال به انجام رسید طی این بررسی پارامترهایی نظیر pH ، COD ، TSS ، TDS ، DOنیتریت نیترات ازت آمونیاکی فسفات و کدورت اندازه گیری گردید و درنهایت با استفانداردهای زیست محیطی جهت استفاده مجدد درآبیاری کشاورزی مطابقت داده شد نتایج نشان داد که میانگین پارامترهای TSS,COD پساب خروجی درتمام ماه های سال به غیر از مرداد شهریور مهروابان میزان کدورت درتمام سال به غیر ازخرداد از استانداردهای استفاده مجدد درکشاورزی کمتر است P<0.05 همچنین میانگین DOپساب خروجی درتمام ماه های سال به غیر از مرداد و شهریور و مهر وآبان ازاستانداردهای استفاده مجدد درکشاورزی بیشتر است P<0/05.