سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید شهیدی زندی – کارشناس ارشد منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی آثار تشکیل تعاونی های تولید بر تحول شاخص اقتصادی اعضای این تعاونی ها درروستاهای شهرستان کرمان است .بدین منظور، ۶۰۰ نفر به روش نمونه گیری کاملاً تصادفی به عنوان نمونه های آماری تعیین شدند . اطلاعات وSPSS به دست آمده از طریق مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار آمار پارامتری و ناپارامتری ، مورد تحلیل قرار گرفت .یافته ها حاکی از تأثیرگذاری تعاونیها بربهبودشاخص های توسعه، بهبود الگوی مصرف، افزایش درآمد، جلوگیری از مهاجرت به شهرها، و توانمندسازی معیشت و بهره برداری از تسهیلات و اعتبارات برای بهبود کیفیت زندگی ، تعامل و اعتمادسازی میان اعضاست؛ و رابطه میان شاخص ها در سطح ۰/۱ معنی دار است.