سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا شعبانی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست

چکیده:

درحال حاضر تولید کمپوست از پسماندهای شهری دراستان گیلان با توجه به غنای مواد آلی موجود در زباله ۸۰ درصد رطوبت ۶۰ درصد و نسبت C/N 35 بهینه به عنوان مناسب ترین روش دفع توسعه ای رو به رشد دارد بطوریکه این مطالعه با هدف بررسی عملکرد بهداشتی کارخانجات کمپوست رشت و بندرانزلی به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP به انجام رسید دراین تحقیق پس از ۳ مرحله نمونه برداری جمعا ۹ بار درپاییز ۸۸ از کودهای کمپوست آماده عرضه به بازار و انجام آنالیزهای شیمیایی و میکروبی بر روی آنها عملکرد بهداشتی کارخانجات مذکور از نظر میزان فلزات سنگین و عناصر میکروبی موجود در کود مورد ارزیابی قرارگرفته شد دراین راستا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ۲۳ عدد پرسشنامه حاوی جداول ماتریس مقایسه زوجی معیارها و زیرمعیارهای بهداشتی تهیه و با توجه به نتایج بدست آمده از آنالیز ها توسط کارشناسان مسئولین و افراد خبره تکمیل و وزننسبی معیارها و زیرمعیارها براساس شیوه نمره دهی نه گانه ساعتی تعیین گردید. دراین مطالعه به منظور وزندهی نهایی و تعیین اولویت معیارهای تحت بررسی از روش بردار ویژه درمحیط نرم افزار Expert Choice بهره گیری شد.