سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سادات مرتضوی زاده – دانشجوی مهندسی آب و خاک ،پیام نور ابرکوه
محمدهاشم عزیزی – کارشناسی ارشد زراعت، مدرس دانشگاه،پیام نور ابرکوه
کمال میرزایی – کارشناس زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به منظور ارزیابی از صفات زراعی و فیزیولوژی چندین رقم و لاین جو در شرایط تنش شوری آزمایشی در شهرستان ابرکوه واقع در ۱۴۰ کیلومتری یزد در سال ۱۳۸۸-۸۹ اجرا گردید.این آزمایش در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در ۴تکرار در زمینی با شوری آب ۱۰ و خاک ۱۲ دسی زیمنس بر متر انجام گردید.اندازه هر کرت ۶ متر مربع که در هر کرت ارقام در ۶ ردیف به طول ۵ متر و فاصله ۳۰ سانتی متر کاشته شدند. در این تحقیق ۲۴ رقم جو مورد آزمایش قرار گرفت و عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه به عنوان سه صفت اصلی مورد آزمایش قرار گرفت. جو افضل به عنوان شاهد ارقام و لاین ها در نظر گرفته شد.نتایج آزمایش نشان داد که رقم جو افضل با عملکرد ۱۳۹۹ کیلو گرم در هکتار بیشترین عملکرد را داشته است.عملکرد دانه با وزن دانه در سنبله فرعی نیزرابطه مثبت و معنی داری داشت ولی با دیگر صفات مورد ارزیابی رابطه معنی داری نداشت.وزن هزار دانه کل به عنوان دیگر صفت مورد بررسی با ورن هزار دانه در سنبله فرعی رابطه مستقیم و معنی داری در سطح ۱ درصد داشت. ارقامی که دارای تعداد پنجه بیشتر و همچنین نسبت پنجه بارور به غیر بارور بیشتری داشتند از نظر عملکرد در سطح بالاتری قرار گرفتند،و نیزارقامی که دارای تعداد دانه در سنبله فرعی بیشتری بودنداز نظر عملکرد دانه در بالای جدول قرار گرفته اند.