سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جبرائیل تقی نژاد – محقق بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد بذرکارهای متداول کاشت سویا و انتخاب مناسبترین بذرکار سویا آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل)مغان( در سال ۰۹ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل: T1 عمیق کار جاندیر با فاصله کاشت -cm ، ۵۲ T2 عمیق کار جاندیر با فاصله کاشت – cm ، ۲۹ T3 خطی کار همدانی با فاصله کاشت – cm ، ۵۲ T4 خطی کار همدانی با فاصله کاشت cm ،۲۹ T5 ردیفکار پنوماتیکی با یک ردیف کاشت روی پشته به فاصله – cm 29 و T6 ردیفکار پنوماتیکی با دو ردیف کاشت روی پشته به فاصله cm 72 بود. پارامتر های اندازه گیری شامل شاخص یکنواختی توزیع بذر طولی و افقی، درصد سبز شدگی،عملکرد دانه و اجزای عمکرد شامل تعداد غلاف در بوته، طول غلاف ، فاصله اولین غلاف، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، تراکم بوته درواحد سطح و ارتفاع بوته بود. نتایج نشان داد بذرکارهای مختلف از نظر شاخص یکنواختی توزیع بذر طولی و افقی و درصد سبز شدگی همچنین از لحاظ عملکرد دانه، تعداد بوته در متر مربع وتعداد دانه در غلاف معنی داری بوده است. بیشترین و کمترین عملکرد باkg/ha 5369 و ۱۵۲۲ به ترتیب مربوط به تیمار T6 و T4 بود. بنابراین تیمار T6 با عملکرد دانه بالاو از لحاظ اکثر فاکتورهای مورد بررسی شرایط بهتری را نسبت به بذرکارهای دیگر داشته است.