سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد زوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

بخش کشاورزی ایران با فرصت های ارزشمند و چالشهای جدیدی درعرصه های داخلی و محیط جدید اقتصادی جهانی مواجه است یکی از این فرصت ها داشتن نیروی انسانی تحصیل کرده غنی درگرایشهای مختلف کشاورزی است بی شک درصورتی که تصمیمات به هنگام و کارساز توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان این بخش درجهت استفاده از دانش آنان اتخاذ نشود این فرصت ها گرانبها به تهدید تبدیل خوائهد شد یکی از راه کارهایی که طی چندسال اخیر دراین راستا صورت گرفته است خصوصیکردن بخش کشاورزی می باشد درسالهای اخیر به دلیل عرضه فراوان دانش آموختگان بخش دولتی برای استخدام این افراد با کمبود و محدودیت هایی روبرو شده است ولی درمقابل فرصت های خوب و فزایندها ی دربخش خصوصی قابل جستجو می باشد این مطالعه با هدف بررسی میزان استقبال بخش خصوصی از فارغ التحصیلان کشاورزی انجام گرفته است جامعه آماری تحقیق شام لکارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر و فارغ التحصیلان کشاورزی این شهرستان درسال ۸۷ به تعداد ۲۶۸ نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی متناسب تعداد ۶۰ نفر بهعنوان نمونه انتخاب و مورد پژوهش قرارگرفتند.