سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،
محمدرضا سلیم پور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان،
صادق مطهر – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

امروزه بدست آوردن سیستمهای تولید توان با راندمان بالا وپخش آلودگی کم بسیار حائز اهمیت است. پیلهای سوختی اکسید جامد به خاطر انعطاف پذیری در مصرف انرژیهای تجدید پذیر و پتانسیل بسیار خوب برای استفاده در ترکیب با نیروگاههای گازی بسیار مد نظر پژوهشگران قرار گرفته است. در این مقاله یکسیستم ترکیبی پیل سوختی اکسید جامد با یک نیروکاه گازی با سوخت ورودی گاز طبیعی در نظر گرفته شده است. برای تمام اجزا سیستم تحلیل ترمودینامیکی بطور مجزا انجام شده است. همچنین با مطالعه پارامتری سیستم تاثیر تغییر نرخ جریان سوخت و فشار عملکرد سیستم را بر توان خالص سیستم، راندمان قانون اول، بازگشت ناپذیری کل، عملکرد اگزرژی و انتشار دیاکسید کربن در جو بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که این سیستم میتواند به راندمان قانون اول بالاتر از ۶۰ % و عملکرد اگزرژی بالاتر از ۵۸ % برسد و افزایش نرخ جریان سوخت باعث کارایی ضعیف سیستم شده و افزایشفشار عملکرد پیل سوختی باعثکارایی بهتر سیستم خواهد شد