سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین قلی زاد – استادیارگروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
معصومه رضانیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه محقق اردبیلی
حیدر مرادبیگی – کارشناس ارشد عمران سازه دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در ساختمانها، انواع مختلف سازهها برای مقاومت در برابر بارگذاری جانبی ممکن است مورداستفاده قرارگیرند. یکی از این موارد میانقابهاهستند. با توجه به اهمیت وجود میانقابها در طراحی لرزهای سازهها و با توجه به اینکه سیستم مرکب میانقاب در آییننامه ۰۰۲۲ تنها به دو دسته کلی سازهای و غیر سازهای تقسیمبندی شده و سایر اتصالات و اندر کنش آنها مورد توجه واقع نشده است ، دراینجا انواع میانقابها با استفاده از نرمافزار المان محدود، با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی از نظر نحوه اتصال مورد بررسی قرار میگیرند و هدف تعیین سختی اتصال و بار ترکخوردگی در آنها برای حصول اتصال مناسب میباشد. همچنین اثر وجود پرکننده نسبت به قاب خالی مورد بحث قرار میگیرد. در نهایت اتصالی که پرکننده با استفاده از ورق اتصال در گوشهها به تیرها وستونها دارد به عنوان اتصال مناسب از نظر بار ترکخوردگی وسختی بالا پیشنهاد میشود.