سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

راضیه رامک – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری
محمدجواد ولدان زوج – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
برات مجردی – استادیار دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

یکی از مسائل مهم درارتباط با تصاویرسنجش ازدور تعیین تعداد اعضای خالص موجود درصحنه تصویر یا به عبارت دیگر تعیین ابعاد زیرفضای سیگنال می باشد درهمین راستا روشهای مختلفی جهت تعیین بعد زیرفضا درداده های فراطیفی و چندطیفی ارایه شده است دراین تحقیق الگوریتمهای NWHFC ‘ HFC Hysime بدین منظور مورد استفاده قرارگرفته اند ابتدا عملکرد این سه الگوریتم برسطح کل تصویر مورد ارزیابی قرارگرفته است که نتایج موید عملکرد بهینه الگوریتم Hysime نسبت به سایرا لگوریتمها می باشد درمرحله بعد سطح تصویر بلوک بندی شده درهر بلوک عملکرد الگوریتم Hysime درحالت های مختلف کاهش باند توسط روش PCA و تبدیل wavelet بصورت محلی بررسی شده است نتایج حاصله نشان میدهدکه این الگوریتم درهر بلوک یعنی برای داده های باسایز نمونه کوچک جواب منطبق با واقعیت ارایه نمی دهد.