سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شوشتری – استادیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی گروه عمران
ملیحه زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

اثرات انفجار برروی سازه ها درسالهای اخیر مورد توجه کارشناسان امر تحلیل سازه ها قرارگرفته است قدرت و شدت بار ناشی از انفجار نسبت مستقیم با میزان ماده منفجره و نسبت عکس با فاصله محل انفجار تا سازه دارد در روشهای متداول حداکثر بار ناشی از انفجار برروی سازه گذاشته می شود در بررسی انجام شده دراین مقاله بار ناشی از انفجار نه تنها به روش معمول بلکه بصورت بار متغیر با زمان برروی سازه اثر داده شده است و نتایج با هم مقایسه شده اند در این مقاله یک ساختمان ۵ طبقه ابتدا توسط استانداردهای رایج از جمله ACI و آبا در مقابل بارهای بارهای ثقلی و جانبی طراحی شده است و سپس تحت تاثیر مقادیر مختلف از موادمنفجره در فواصل مختلف قرارگرفته است نتایج به دست آمده نشان داده است که ستونهای پیرامونی سازه خصوصا ستونهای گوشه براثر بارهای انفجار تحت تاثیر خرابی بیشتری قرارگرفته و دچارتغییر شکلهای بیشتری می شوند.