سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم قربانی – کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و
رضا مفیدفر – دانشجوی حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱ مهاباد
سهیلا سرحدی – دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
بهار خانی – دانشجوی حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ۱ مهاباد

چکیده:

طرح مزبور با هدف نظر سنجی از مردم به منظور سنجش میزان رضایتمندی آنان و عملکرد شوراهای حل اختلاف از فروردین ماه تا اوایل تیرماه ۱۳۹۰ آغاز شد. مسألهی اصلی تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا شهروندان به چه میزان از عملکرد اعضای شوراها رضایت دارند و عوامل موثر بر رضایت یا عدم رضایت آنان در چیست؟ لذا جهت رسیدن به بهترین جواب، پرسشنامه ی محقق ساخته را مابین پرسشگران تقسیم نموده و آنها نیز با مراجعه به ساختمان شوراها در سطح شهرستانهای مذکور به بررسی این امر پرداختند. بعد از اتمام این مرحله، دادههای بدستآمده از طریق آزمون آماری مناسب با فرضیه یعنی آزمون نسبت یا دوجمله ای مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۷۹% از مراجعین به شوراهای حل اختلاف شهرستانهای ارومیه و مهاباد از نحوهی برخورد کارکنان و اعضاء شوراها و ۹۱ ٪ از صلاحیت حقوقی و معیارهای علمی آن اعضاء رضایت ندارند و آنها را تأیید نمی نمایند و اما در خصوص زمان رسیدگی به پروندهها، اکثریت آنها یعنی ۶۳ ٪ زمان رسیدگی به پر ونده ها را مورد تایید قرار داده اند.