سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الناز طاهری فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
اسمعیل نبی زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبداله حسن زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غربی
فرزاد گرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

با توجه به روند گرم شدن جهان و تنوع آب و هوایی در ایران مطالعه به منظور بررسیعملکرد ارقام کوچک در شرایط آب و هوایی ارومیه با توجه به تغییر اقلیم در سال زراعی ۸۹ درایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلو اجرا شد این آزمایش بصورت طرح کرتهای یکبار خرد شدهدر قالب بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار پیاده شد فاکتور اصلی شامل چهار رقم کرچک ۲۳-۸۰ ، ۲۹-۸۰ ، ۱-۱۲-۸۰ و ۱۷-۸۰ و فاکتور فرعی شامل سه نوع هرس عدم هرس، هرس دو شاخه جانبی و هرس چهار شاخه جانبی بود. صفات مور مطالعه عبارت بودند از : وزن خوشه اصلی عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک تعداد روز از کاشت تا رسیدگی و عملکرد روغن نتایج حاصل از داده های مورد بررسی نشان داد که رقم تاثیر معنی داری برکلیه صفات مورد مطالعه از لحاظ آماری داشت.