سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

موسی فرزانجو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حمیدرضا فنایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی زابل
احمد مهربان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

به منظور معرفی توده یا توده های برتر خربزه از لحاظ کمی و کیفی این تحقیق با استفادها ز ۱۰ توده خربزه ازمناطق مختلف کشور در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار و دو مکان درسال ۱۳۸۵ اجرا گردید خربزه سفیدک محلی زابل بهعنوان شاهد انتخاب گردید و هر رقم یا توده در ۲ خط ۳متری به فاصله ۵۰ سانتیمتر و فاصله ردیف ۲/۵ متر کشت شد فاصله بین تکرارها یک متردرنظر گرفته شد در طول دوره رشد صفات و مشخصات بوته و میوه شامل: تاریخ کشت، تاریخ برداشت تعداد روز از گلدهی تا برداشت طول بوته وزن میوه وزن ۱۰۰ عدد بذر و طول و عرض میوه وبذر قطر گوشت طول حفره داخلی میوه درصد قند و عملکرد و غیره یادداشت برداری و درفرم های مربوطه ثبت گردید. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر متقابل رقم درمکان نشان داد که صفات تعداد روز از گلدهی تا برداشت طول بوته وزن متوسط ۳ میوه طول میوه عرض میوه حفره داخلی میوه عملکرد میوه ووزن ۱۰۰ دانه بذر در سطح احتمال یک درصد معنی دار شده و صفات طول بذر عرض بذر قطر گوشت و درصد قند غیرمعنی دار شده است مقایسهمیانگین صفات فوق به روش دانکن نشان داد که توده تخم قند کرمان با عملکرد ۱۷/۵۱۰ تن درهکتار بیشترین یمزان عملکرد میوه را نسبت به سایر ارقام وتوده ها تولید نمود.