سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فائزه پورهاشمی – کارشناس ارشد سازه
سعید شجاعی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
نجمه صادق پور – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

قابهابا مهاربندی برون محور ازجمله سیستم های مقاوم سازه ای محسوب میشود آنها شکل پذیری را که ویژگی قاب های خمشی است و سختی وابسته به قابهای مهاربندی را با یکدیگر ترکیب م یکنند دربیشتر این قابها اتصالات به صورت کاملا صلب یا کاملا مفصلی مدل میگردنددرحالیکه درواقعیت اتصالات دارای درجه مشخصی ازگیرداری چرخشی هستند بنابراین برای مشاهده اثرنوع اتصلات برروی رفتارسازه درمطالعه اخیر رفتارقابهای برون محور تحت زمین لرزه میدان نزدیک بادرنظرگرفتن عملکرد اتصالات روی پاسخ لرزه ای انحنا تیرپیوند انرژی آن و انرژی ورودی بررسی شده است.