سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا اسعدی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا ایمانپور –
مسعود اصغری –
طیبه عنایت غلام پور –

چکیده:

درتحقیق حاضر اثرات آنزیم فیتاز و جایگزینی پودرماهی با آرد سویا بهمدت ۸ هفته روی رشد و کیفیت لاشه فیل ماهی جوان مورد بررسی قرارگرفت فیل ماهیان جوان میانگین وزن ۸۰/۶۵±۲/۱۶ گرم در۲۱ حوضچه فایبرگلاس توزیع شده و با ۷ جیره غذایی که حاوی سطوح مختلف سویا و فیتاز بودند موردتغذیه قرارگرفتند جیره های آزمایشی شاملجیره شاهد که درآن از پودرسویا و آنزیم فیتاز استفاده نشد و ۶ جیره آزمایشی دیگر به روش فاکتوریل ۲×۳ شامل دو سطح ۴۰ و ۷۰ درصد جایگزینی پودرماهی با ارد سویا و سه سطح فیتاز صفر و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ واحد بین المللی برکیلوگرم تهیه شدند درپایان دوره آزمایش تفاوت معنی داری دربین شاخصهای رشد مشاهده گردید P<0/05 و وزن بدست آمده نرخ رشد ویژه و شاخص کارایی و پروتئین بطور معنی داری درماهیان تغذیه شده با جیره غذایی شاهد بالاتر بود و تیمار شاهد کمترین ضریب تبدیل غذایی را داشت ولی درصد بقا تفاوت معنی داری نداشت P>0/05 اثرجایگزینی اثرآنزیم فیتاز و اثرمتقابل دربین تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری داشتند با افزیاش جایگزینی پودرماهی با پودرسویا و میزان آنزیم فیتاز به ترتیب شاخصهای رشد کاهش و افزایش یافتند.