سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نورالهی – دانشجویان کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی ربیعی مقدم –
علی نقی ضیائی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا غیثی – دانشجوی دکتری

چکیده:

دریچه های کشویی سازه های متحرک هیدرولیکی هستند که به منظور تنظیم دبی و یا سطح آب مورد استفاده قرارمیگیرند علیرغم کاربرد وسیع این نوع دریچه نسبت به انواع دیگر دریچه ها دارای ضریب دبی کمتری می باشند درتحقیق حاضر عملکرد دریچه استوانه ای درمقایسه با دریچه کشویی لبه تیز قرارگرفته است پس ازانجام ازمایشات و تحلیل داده ها دیده شد که ضریب دبی دریچه استوانه ای تا ۳۰درصد بیشتر ازدریچه کشویی لبه تیز می باشد سپس به ارایه روابطی برای ضریب دبی دریچه استوانه ای پرداخته شد اعتبار روابط ارایه شده با بررسی چندپارامتر آماری نظیر میانگین خطای مطلق و بیشینه خطای مطلق و خطای جذب میانگین مربع و با استفاده از داده های ازمایشگاهی تایید شده است با استفاده از روابط پیشنهادی برای ضریب دبی استوانه ای میانگین خطای مطلق ۱٫۴۸ درصد بیشینه خطای مطلق ۴٫۱۵ درصد و خطای جذب میانگین مربع ۰٫۰۰۲۴ درصد میبا شد درمجموع می توان گفت روابط پیشنهادی برای تخمین ضریب دبی دردریچه استوانه ای مناسب می باشند.