سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ضامن – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
مجید عمیدپور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
مجید مجد میرزایی – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران
سید مهدی سوفاری – پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

چکیده:

با توجه به نیاز کشور به آب شیرین در بخشهای مختلف، بخشی از این نیاز با تولیدد آب شدیرین در فرتید هدای پدایین مرتفع میشود. با توجه به شدت تابش مناسب خورشید در مناطقی که غالبا با مشکل تامین آب شرب روبدرو هتدتند، یکدی از ایدهها در این زمینه استفاده از آبشیرینکن های خورشیدی اس . طی سالهای اخیر روش جدیدی مبتنی بر ترآیندد رطوبد زنی و رطوب زدایی هوا HD توسعه یاتته اس که مناسب برای فرتیتهای پایین و تولید پراکندده است . بدرای اولدین بدار در کشور دستگاهی به فرتی ۰۱ لیتر در ساع در پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ساخته شد که نتایج خوبی بدنبال داشد . پس از این با توسعه تحقیقات و با هدف تجاری سازی، دستگاههای متعددی با فرتیتهای مختلف ساخته شد که در این مقالده ضمن تشریح روش مورد استفاده، مراحل تجاری سازی این دستگاه که منجر به یک دستگاه ترکیبی آبگدرمکنآآب شدیرین کدن شده اس ، معرتی میگردد. آنچه از نتایج مشاهده شد تاثیر شکل هندسی به استوانه ای بدا مشدکیتی همدراه بدوده اسد کده استفاده از شکل مکعبی ارجحی دارد. همچنین در روش رطوب زدایی به روش تماس متتقیم هرچند هزینه های عملیداتی و دوره ای کاهش یاتته اس اما با اتزایش مصرف انرژی و کاهش مقدار تولید استفاده از این رو تقط در کداربرد هدای خدام مدی تواند مفید باشد. در روش چند مرحله ای با اتزایش تعداد مراحل، تولید اتزایش می یابد اما اتزایش مراحل بر پیچیده گدی هدای دستگاه می اتزاید. در روش ترکیبی این دستگاه قادر اس روزانه۳۰۰ لیتر آب گرم و ۳۰ لیتر آب شیرین تولید نماید.