سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید شیرزادچناری – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

امروزه درمناطق لرزه خیزطراحی براساس سطوح عملکردازاهمیت خاصی برخوردار است هدف اصلی این تحقیق بررسی سطح عملکرد لرزه ای سازه ها براساس آیین نامه بهسازی لرزه ای ایران و FEMA-356 درساختمان های بتن مسلح با قاب خمشی براساس مباحث ششم و نهم از مقررات ملی ساختمان ایران و بادرنظرگرفتن ضوابط لرزه ای آیین نامه ۲۸۰۰ می باشد به این منظور مدل سه بعدی اجزا محدود ساختمان های ۳و۶و۹ طبقه ایجاد شده و مطابق ایین نامه های مذکورخصوصیات مفاصل غیرخطی به المان هایتیروستون اختصاص یافته است تحلیل استاتیکی غیرخطی Pushover با استفاده ازدوالگوی بارگذاری جانبیبا توزیع مثلثی و یکنواخت و همچنین تحلیل دینامیکی خطی تاریخچه زمانی براساس سه رکرود زلزله روی مدل ها انجام گرفته است نتایج تحلیل حاکی از آنست که بطور کلی علیرغم اینکه درالگوی بارگذاری یکنواخت برش پایه فراتر از الگوی مثلثی است ولی دراین حالت تعدادمفاصل غیرخطی کمتریدرسازه تشکیل می شود.