سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی کاشفی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا داداشی – دانشگاه آزاد گرگان
ابوالفضل فرجی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
محمدتقی فیض بخش –

چکیده:

به منظور بررسی سه رقم سورگوم علوفه ای درسه تراکم کاشت مختلف آزمایشی با استفاده ازفاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار درایستگاه تحقیقات شوری شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش واقع درشهرستان اق قلا به اجرادرآمد ارقام موردآزمایش شامل دو هیبرید جدید سورگوم ICRISAT625×R165 ، ICRISAT493×R161 به همراه هیبرید اسپیدفید به عنوان شاهد و تراکمهای کاشت ۲۱۰و۲۸۰و۴۲۰ هزاربوته درهکتار بود نتایج حاصل ازآزمایش نشان دادکه تاثیر تارکم بوته برهیچ یک از صفات کیفی عملکرد پروتئین عملکرد چربی خاک ای دی اف سلولی و درصد خاکستر معنیدار نشد و همچنی ن اثرمتقابل رقم و رتاکم بوته نیزبرصفات کیفی مورد بررسی معنی دار نبود اما تاثیر رقم برصفات کیفی سورگوممعنیدار شد بطوریکه بیشترین وزن پروتئین اندام هوایی و میزان ای دی اف به ارقام اسپید فید و ICRISAT625×R165 اختصاص یافت و بیشترین عملکرد چربی خام از رقم ICRISAT493×R1615 با میزان ۱۹۵/۲ کیلوگرم درهکتار بدست آمد.