سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا میرجلیلی – شرکت مدیریت تولید برق یزد ایران
سیدمحمدرضا کاظمی – شرکت مدیریت تولید برق یزد ایران
محمدتقی جوکار – شرکت مدیریت تولید برق یزد ایران
بهنوش مجاهدی – شرکت مدیریت تولید برق یزد ایران

چکیده:

طراحی اولیه سیستم CPPنیروگاه یزد براساس رزین پریکوت+ ۴OH-/ NHونسبت ۲به ۱کاتیون به آنیون انجام شده است. انتظار اولیه این بود که این سیستم حداقل به مدت روز کار کند اما افزایشpH 20سیکل و خوردگ ی آلومینیوم نشان داد که این رزین برای سیکلهای با برج آلومینیوم مناسب نمی باشد. با توجه به هزینه های انجام شده و طراحی از رزین فرمOH-/H+به جای رزین آمونیاکی طی چهار مرتبه استفاده گردید اما عمر این رزین با توجه به طراح ی موجود و وزن رزین مورد استفاده کوتاه و کمتر از ۱۰۰ ساعت بود و هز ینه زیادی را برای شارژ مجدد، نی روی انسان ی، مصرف آب و …بدنبال داشت. همچنین بدلیل بالا بودن دما ی آب ورودی به CPP به ۴۸-۶۵درجه سانتیگراد بر اساس فصول سال – محدوده و دمای محیط)، می زان جذب س یلیس بس یار پا یین بوده و استفاده از نسبت ۲ به ۱ باعث دور ری ز مقدار ز ی ادی رزین آنیونی اشباع نشده به هنگام اشباع رزینهای کاتیونی میگردید. طی محاسبات انجام شده و با توجه به نتایج عملکرد سیستمCPP + مشخص گردید که رزی ن پریکوت OH-/Hبه علت هزینه زیاد و طول عمر کم برای سیستمCPPنیروگاه ی زد ونیروگاههای مشابه مقرون به صرفه نیست. همچنین با توجه به شرایط سیکل و پایین بودن غلظت سیلیس در فاز بخار، به نظر م یرسد استفاده از نسبتهایی با رزین کاتیونی بیشتر مانند ۱:۹،۱:۶،۱:۴-کاتیون به آنیون نه تنها مشکلی در سیکل ایجاد نمیکند بلکه مقرون به صرفه تر نیز می باشد . همچنین عبور درصدی آب سیکل ازCPP باعث افزا یش زمان کار رزین و کنترل بهتر شرایط میگردد.