سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رمضان مطلبی آمیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب و فاضلاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوری زیست محیطی
ذبیح الله یوسفی – مدیرگروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چکیده:

تکنولوژی نمکزدایی درعصرحاضرکه بدرستی عصرخشکسالی نامیده شده است بعنوان تنهاراه حل تامین آب درمناطقی که درمعرض خشکسالی قرارگرفته اندمی باشددراین تحقیق آب ورودی وخروجی،آبشیرین کن شهرجاسک درمدت سه ماه موردبررسی قرارگرفته است که براساس نتایج بدست آمده تعدادی ازپارامترهای شیمیایی آب شبکه شهر(ورودی به آبشیرین کن)ازحدمجازبیشتربوده است که باعبورازآبشیرین کن ازنوع اسمزمعکوس،املاح توسط غشاءپلی آمیدی حذف می شودآب تولیدی ازنظر Ca،Mg،TDS کمترازحدمطلوب بوده است (میانگین شاخص به ترتیب ۱۷۳/۹۳ , ۴/۲ , ۱۱/۷۵۴ میلی گرم بر لیتر) که این امرباعث افزایش ابتلاءبه بیماری درمصرف کننده گان شده وارزش تغذیه ای آب راکاهش می دهد.