سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین جودزاده – دانشگاه صنعتی شریف
عاطفه بهزادی فروغ –
رامین روشندل –

چکیده:

الگوریتم زنبورعسل یکی ازروشهای جدید بهینه سازی ابتکاری و مبتنی برجمعیت است که ازرفتار هوشمندانه جمعی اززنبوران عسل برای یافتن بهترین منبع غذایی الهام گرفته شده است این مقالهابتدا به رفتارزنبورهای عسل برای یافتن منابع غذایی پرداخته میشود سپس روش استفاده از آن درکمینه سازی توابع با الگوریتم زنبور عسل توضیح داده می شود نظر به اهمیت انتخاب مناسب تنظیمات برای بهینه سازی توابع مختلف درمرحله بعد پارامترهای قابل تنظیم درالگوریتم معرفی شده و ازطریق تغییر دادن آنها درالگوریتم تاثیرگذاری آنها برکیفیت جواب نهایی بررسی میگردد تعدادزنبورهای جستجوگر حداکثر تعدادمراحل جستجو پارامتر محدودیت مدت استحصال و روشهای جستجوی همسایگی از جمله موارد بررسی شده هستند. این بهینه سازی متغیرهای الگوریتم زنبورعسل درطی کمینه یابی یک تابع مشتق ناپذیر انجام می پذیرد که پس از آن عملکرد الگوریتم مذکور با الگوریتم ژتنیک نیز مقایسه خواهد شد.