سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرستو پارسامهر – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی حسن زاده دلیر – دانشیاران دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده –
اکرم عباسپور –

چکیده:

درتحقیق حاضر تاثیر آبپایه برعمق مزدوج پرش هیدرولیکی درفلوم مستطیلی با شیب افقی و معکوس مورد بررسی قرارگرفته است ازمایشها درمحدوده اعداد فرود ۴/۶تا۷/۴ انجام گردید سه ارتفاع آبپایه S و دو شیب معکوس برای بستر درنظر گرفته شد نتایج نشان داد نصب آبپایه باعث کاهش بطور متوسط ۶/۸تا۱۷/۶ درصد عمق ثانویه پرش هیدرولیکی درشیب های صفرتا۱/۵-% می شود.