سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صباح محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

محل تلاقی به محدوده ای گفته می شود که جریان آب دو کانال یا دو رودخانه بهم می پیوندد. در این محل الگوی جریان به گونه ای است که آبشستگی عمیق در بستر، فرسایش سواحل، رسوب گذاری و بالاخره گردابهای قوی به وجود می آید که باعث ایجاد خسارت به سازههای آبی در مسیر کانالها، تغییر مورفولوژی رودخانه در محل تلاقی و نیزمشکلاتی را برای طرح های منابع آبی فراهم می کند. دراین تحقیق ابتدا با استفاده از آنالیزابعادی روابط بی بعدکلی تاثیر یکی از مهمترین پارامترها یعنی شعاع گردشدگی لبه پایین دست محل ، استخراج وسپس باساخت مدل فیزیکی اتصال بر روی عمق آبشستگی بررسی گردید.دراین تحقیق نسبت شعاع گردشدگی لبه پایین دست به پهنای کانال اصلیRb) تحت شرایط هیدرولیکی مختلف مورد آزمایش قرارگرفت.نتایج آزمایشهای انجام شده نشان داد که گردشدگی لبه در تلاقی رودخانه یا کانالها درمقایسه با تلاقی لبه تیز،عمق آبشستگی را بطور محسوسی کاهش می دهد