سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید گرگیچ – کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آبشستگی پدیده است که از دیر باز موجب تخریب تکیه گاه پلها می شود. درباره پدیده آبشستگی تکیه گاه پل و مکانیزم جریان حول آن مطالعات زیادی انجام گرفته است. عموما پلها در بازه مستقیم یک رودخانه ساخته می شوند. اما در برخی موارد مشاهده می شود که پلها بر اثر ضرورت مسیر ساخت پروژه یا بر اثر تغییرات رودخانه ای ، در قسمت پیچ و خم دار رودخانه احداث شده اند. اما آنچه مسلم است این پدیده عموما در آبراهه های مستقیم مورد بررسی قرار گرقته است و کمتر کسی از محققین پدیده فوق را در قوس مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق آزمایشگاهی با قرار دادند تکیه گاه پل بالدار در موقعیتهای مختلف درون یک کانال با قوس ۹۰ درجه پدیده آبشستگی حول آن را مورد بررسی قرار دادیم. همچنین توپوگرافی بستر به ازاء فرودهای مختلف نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که عمق آبشستگی در موقعیت ها ۶۰ و ۹۰ بیشتر از سایر موقعیت ها ی دیگر می باشد و که حداکثر عمق آبشستگی در موقعیت ۹۰ ایجاد شده است. عمق آبشستگی و حجم آن با افزایش زاویه سیر افزایشی داشته است.