سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید اسماعیلی قیوم آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی د
آسیه دوستی –
رحیم ابراهیمی –
زهرا شجاعی اسعدیه –

چکیده:

موزBanana) از جمله میو ههای مفید و مغذی می باشد که در مناطق جنوبی کشور کشت م یشود. موز میوه ای فرازگراست که در مرحله بلوغ چیده شده و سپس رسانده م یشود. عوامل مختلفی همچون عوامل بیولوژیکی، عوامل زیست-محیطی، روش های برداشت و جابجایی محصول، طول دوره و نوع انبارداری برخواص مختلف محصولات کشاورزی تأثیر می گذارند. اثر این عوامل بر میوه ها بارز بوده و پیامدهای اقتصادی قابل توجهی در بر دارند. بر ایناساس، در این پژوهش طول عمر نگهداری میوه موز پس از رسیدگی در سه تیمار از رقم کاوندیش مورد بررسی قرار گرفته شد. نگهداری میوه موز در داخل پوشش پلاستیک (سلفون)، پوشش پوشال و کاغذ، پوشش فویلآلومینیمی و همچنین بدون لحاظ هیچگونه پوششی به ترتیب به عنوان تیمار اول، دوم، سوم و شاهد قرار داده شدند. تمام نمونه ها به مدت ۱۲ روز در دمای ۱۱ الی ۱۳ درجه سانتیگراد و رطوبت ۶۰ الی ۷۰ درصد نگهداری شدند. نمونه ها پس از ۱۲ روز از لحاظ درصد کاهش رطوبت وزنی (کمی) وشکل ظاهری پوسته موز وگوشت درون آن (کیفی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که از این میان نمونه هایی که در تیمار سوم (پوشش فویل آلومینیمی) قرار داشتند شرایط نهایی بهتری را از لحاظ کمی و کیفی نسبت به سه تیمار دیگر دارا بودند