سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارش ازکیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا

چکیده:

ساخت کانالهای آبیاری، از موثرترین روشها جهت آبرسانی با کمترین تلفات می باشد. از آنجا که یکی از نامطلوب ترین پدیده ها در لاینینگ کانالها ترک خوردن آن است، لذا این مسئله به مهمترین دغدغ ه در اجرای لاینینگ تبدیل شده است. با آنکه جهت پوشش کانالهای آبیاری شیوه های کاربردیِ بسیاری توسط دانشمندان و متخصصان مربوطه ارائه و صدها کتاب و مقاله در این راستا منتشر شده است، پوششهای بتنی همچنان به عنوان پرکاربردترین انواع پوشش کانالهای آبیاری در سطح جهان مطرح م یباشند. به منظور بررسی علل تخریب بوجود آمده در کانال بتنی چمران، طرح تحقیقاتی حاضر، برنامه ریزی و اجرا گردید. بر این اساس و جهت دستیابی به این هدف، در بازدید از منطق هی طرح، کلیه عوارض و نقاط آسیب دیده کانال فوق الذّکر شناسایی شده، نقشه محل اجرای لاینینگ و مستندات اجرایی و آزمایشگاهی زمان اجرا از مسئولین ذیربط دریافت گردید. پس از تجزیه و تحلیل نهایی از اطلاعات بدست آمده صحرایی و آزمایشگاهی و تلفیق آنها، می توان اظهار داشت که عمده ترین عوامل تخریب لاینینگ کانال آبیاری شهید چمران، تورمِ خاک، فشار آب زیرزمینی، کارکرد نادرست پیمانکار، بهره برداریِ نامناسب، آب شستگیِ فیلترِ شنیِ پشت لاینینگ، تضعیف بتن به دلیل وجود سدیم زیاد، خزشِ بتن به علّت تغییرات دمایی شدید منطقه، آ باندازیِ کانال در ساعات نامناسبِ روز، تخلیه ناگهانی کانال از آب، عدم انتخاب دقیق محل درزهای انقباض، وجود ترکهایِ ناشی از انقباضِ بتن و ناکارآمد بودنِ مواد آ ببند اجرا شده است