سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارش ازکیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
حیدرعلی کشکولی – استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

هدف از ایجاد پوششهای بتنی در کانالهای آبیاری، ممانعت از تلفات آب در اثر نشت، افزایش ظرفیت دبی کانال وحداکثر سرعت مجاز بالاتر، کاهش رسوب و ضریب زبری، محدودیت رشد علفهای هرز، جلوگیری از ماندابی و شور شدن اراضی همجوار، جلوگیری از فرسایش سواحل و دیگر پارامت رهای مهندسی است. مشکلات اجرایی و اقتصادیی که در نتیجهء عملکرد ضعیف و یا تخریب پوشش بتنی کانال بوجود م یآید، ضرورت مطالعه براین موضوع را ایجاب م ینماید. به منظور بررسی علل تخریب بوجود آمده در کانال بتنی کوثر، طرح تحقیقاتی حاضر، برنام هریزی و اجرا گردید. طی بازدیدهای انجام شده از کانال مذکور و جم عبندی مشاهدات انجام شده، مشخص شد که عمده ترین علل آسیب رسان به لاینینگ کانال کوثر، تورم خاک، فشار آب محبوس میان شکافهای کنار دستک، فشار آب زیرزمینی (در قسمت انتقال آب) و نهایتا عدم انتخاب محل مناسب درزهای انقباض و رویش علفهای هرز میان درزهای مذکور است