سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد برماس – دکترای روانشناسی تربیتی – عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فاطمه مهرابی رزوه – دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی – درمانگر
فیروزه زنگنه مطلق – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی – عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
معصومه غازیانی – کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت – پژوهشگر

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی علل گرایش مجدد معتادان (لغزش مجدد) به سوء مصرف مواد مخدر در شهرستان اراک سال ۱۳۹۰ می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معتادین خودیار در سال ۱۳۸۹ در شهرستان اراک می باشد که تعداد ۱۵۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است . پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی مقطعی بوده و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد که اعتبار محتوایی آن توسط متخصصین مود تایید قرار گرفته است و پایای پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است که به میزان ۰/۸۷ به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است و برای مقایسه نمرات آزمودنیها از واریانس یک طرفه (یک راهه) و برای تعیین تاثیر عوامل از آزمون تعقیبی شفه (shefe) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دادند بین عوامل ، بیکاری ، والیدین ، معتاد ، شکست در روابط عشقی و عاطفی ، گمبود امکانات رفاهی زیاد ، بیماریهای جسمی ، فرار از مشکلات ، تجربه لذت مجدد ، پیشنهاد دوستان ، کار سنگین ، مسائل و مشکلات جنسی ، ناامیدی و یاس ، عادی به نظر رسیدن پاکی ، ترک کردن جلسات در گرایش مجدد مواد (لغزش ) رابطه معناداری وجود دارد.