سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام افشارحمیدی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

لازمه بهره گیری از ذخائر ژنتیکی موجود جهت برنامه ریزی در این خصوص، داشتن دانش کافی و واقعی ازاین ذخایر میباشد.باتوجه به توزیع نسبی گاومیش دراستان آذربایجانغربی، تحقیق حاضر به صورت پرسشنامهای از تعداد ۲۹۰ گاومیش دار در ۵ روستای ۶ شهر گاومیش خیز استان اجرا گردید. نتایج نشان داد که۷۲/۲درصد گاومیشداران استان آذربایجانغربی اظهار داشتهاند که گاومیش گلهشان در ۱۰ سال گذشته کاهش یافته و دلایل آن را۲/۵درصد گاومیشداران دامهای خود را به علتبیماری, ۱/۸درصد به علت تلفات۱۷/۸درصد به علت مشکلات مالی۹/۲درصد کمبود علوفه ۱/۲درصد به علت مازاد,۹/۲درصد به علت بالا بودن عمر ۶/۱درصد مشکلات مالی و کمبود علوفه, ۲۱ درصد به علت مشکلات مالی و بالا بودن عمر,۵/۵درصد به علت بیماری، مشکلات مالی و بالا بودن عمر, ۸ درصد به علت مشکلات مالی, کمبود علوفه و بالا بودن عمر و ۱۲ درصد به علت سایر موارد حذف میکنند.