سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا امان اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشدمطالعات زنان دانشگاه الزهرا
افسانه توسلی – عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده:

هدف کلی این تحقیق، بررسی علل موثر بر پایین بودن مهارت های پژوهشی از دیدگاه دانش آموزان دبیرستان شهر بهبهان می باشد. وهمچنین اهداف فرعی و جزئی این پژوهش و تحقیق : ۱ . بررسی و مطالعه دقیق درزمینه سنجش علل پایین بودن مهارتهای پژوهشی دانش آموزان دبیرستان بهبهان ازطریق تهیه پرسش نامه. ۲ .ارائه راهکارها وراهبردهای صحیح ونتیجه گیری ازطریق پرسش نامه برای این مشکل.روش بررسی : نمونه آماری این پژوهش تعداد تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی تبیینی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بهبهان است انتخاب گردید. جهت بررسی فرضیات ازپرسشنامه ی محقق ۲۳۰ نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان این شهرستان بوده است که به صورت تصادفی از کل دبیرستان های شهر پس از انجام پیش آزمون و دریافت آلفای کرونباخ پرسشنامه ساخته و همچنین از پرسشنامه استاندارد سطح سنجش انگیزش تحصیلی دانش اموزان والرند (۱۹۹۸) استفاد گردید. نفراز دانش آموزان شهرستان بهبهان توزیع و تکمیل گردید. تحلیل یافته ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. ۲۳۰ اصلاح شده بین نتایج به دست آمده نشان داد که میان پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده دانش آموزان و پایین بودن مهارت های پژوهشی ایشان رابطه معناداری وجود دارد و با کاهش پایگاهابزار پژوهش در مدرسه و همچنین انگیزه دانش اقتصادی اجتماعی خانواده مهارت های پژوهشی دانش آموزان کاهش می یابد . اما رابطه ی معناداری میان شیوه تدریس معلمان، آموزان در رفتن به مدرسه و پایین بودن مهارت های پژوهشی در دانش آموزان یافت نشد.