سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد سبزچی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
حسین رضایی – استادیار،گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران
مجید منتصری – استادیار،گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ایران
قادر شیرین زاده – کارشناس ارشد مهندسی آب، شرکت مهندسین مشاور یکم فراز آب ، تبریز ، ایران

چکیده:

بی شک تأمین آب از اساسی ترین مسائل جهت دست یابی به کشاورزی پایدار و در نتیجه تأمین امنیت غذایی کشورهای جهاناست. از آنجا که اغلب کشورهای جهان با کمبود آب مواجه اند تنها راه غلبه بر بحران کم آبی صرفه جویی و بالا بردن بهره وریمصرف آب می باشد. در این راستا پذیرش شیوه های نوین آبیاری و استفاده از فن آوری های مناسب برای پیاده کردن اینروش ها از جمله راه های افز ایش بازدهی آبیاری و کارایی مصرف آب است لذا همواره بر توسعه شبکه های آبیاری تحت فشار بهدلیل بالا بودن راندمان های آبیاری در آنها تاکید شده است . گزارش ها حاکی از پایین بودن راندمان آبیاری نسبت به راندمانهای پیش بینی شده در طراحی در اغلب سیستم های آبیاری تحت فشار اجرا شده در کشور می باشد که به تبع آن بهره وریآب نیز در این شبک ه ها پایین خواهد بود. از آنجایی که تامین آب مصرفی در سیست مهای تحت فشار هزینه بالایی را دربردارد،بنابرین بررسی علل پایین بودن راندمان آبیاری در اینگونه شبکه ها در جهت ارائه راهکارهای افزایش راندمان و بهره وری امریضروری است . هدف از تحقیق حاضر، بررسی علل پایین بودن راندمان آبیاری در شبکه تحت فشار گردیان با استفاده از نتایجآزمایشات مزرعه ای بوده تا بتوان راهکار های کاربردی جهت افزایش بهره وری آب در این شبکه آبیاری ارائه نمود . در این تحقیق شاخص هایی همچون ضریب یکنواختی کریستیان سن (Cu)، نمایه یکنواختی توزیع (Du)، کفایت آبیاری (Pa)، تلفات آبیاری شامل تلفات پاششی و نفوذ عمقی به همراه راندمان های آبیاری برای سیستم آبیاری بارانی و نیز ضریب یکنواختی پخش قطره چکان ها (Eu) و راندمان های آبیاری بر ای سیستم آبیاری قطره ای اجرا شده در دشت گردیان برآورد گردیده است . نتایج بررسی ها نشان می دهد که یکی از دلایل عمده کاهش بهره وری آب در این دشت استفاده از تجهیزات مغایر با مبانی طراحی و عدم مدیریت صحیح مصرف آب در مزرعه می باشد.