سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود فتوت – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
علی احمدی عامله – دانشجوی دکترای مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم خضری – دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در دشت روانسر – سنجابی (شمال غربی شهرستان کرمانشا ه )، تعدادی از چاههای کشاورزی منطقه از سال ۷۸ تاکنون با مشکل مواجه شده اند و لوله های جدار آنها دچار پارگی و لهیدگی شده است به نحوی که موجب از دست رفتن چاه و تحمیل ه زینه های گزاف اقتصادی به کشاورزان و اقتصاد منطقه شده است . افزایش روز افزون مصرف آبهای زیرزمینی در کشاورز ی و صنعت، موجب برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی می شود . درصور تی که میزان تغذیه سالیانه سفره آب زیرزمینی کمتر از مقدار برداشت باشد، سفره با اضافه برداشت مواجه شده و در اثر این اضافه برداشت، سطح آب زیرزمی ن ی دچار افت گردیده و باعث تخلیه ذخیره آب زیرزمینی می شود . در این تحقیق پارامترهای مختلف هیدروژئولوژی دشت، مخصوصاً در محدوده بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است . مشخص شد که چاههای خراب شده در رسوبات آبرفتی ریزدانه واقع شده اند و با توجه به آماربرداری، میزان برداشت در چاههای خراب شده خیلی بیشتر از مقدار مجاز آنها بوده است . برداشت زیاد و عدم رعایت حریم چاهها که در لایه های رسی، سیلتی، مارنی و ماسه های بسیار ریزدانه قرار گرفته اند، منجر به افت شدید سطح آب زیرزمینی، تخلیه آبخوان تحت فشار و کاهش فشار هیدرواستاتیکی شده و موجب افزایش فشارهای ناهمگون به دیواره چاه شده که باعث پارگی و لهیدگی لوله های جدار و تخریب چاه شده است.