سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید طهماسبیان – کارشناس ارشد مرتعداری
مریم مومنی – کارشناس گیاهان دارویی
فوزیه نجفی – کارشناس جنگل

چکیده:

مشکل تخریب مراتع تنها دامنگیر ایران نیست و بیشتر کشورها با این موضوع درگیر هستند ولی باید خاطرنشان ساخت که تخریب مراتع درایران از وضعیت حادتری برخوردا راست کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع بیان میدارند سالانه هزار هکتار از مراتع کشور به سمت بیابانی شدن پیش می روند هرچند تلاش هایی درجهت کاهش روند تخریب مراتع تاکنون توسط دولت برداشته شده بدون مشارکت بهره برداران روستائیان و عشایر نتایج چندانی را درپی نداشته است تحقیق حاضر از نوع کاربری و به روش توصیفی صورت گرفته است ودارای یک جامعه آماری که بهره برداران می باشند پرسشنامه بین آنان توزیع شده است که پرسشنامه های مذکور از لحاظ روایی و پایایی مورد تایید قرارگرفته است و حجم نمونه براساس فرمول n=12 می باشد نتایج حاصله از تحقیق نشان میدهد که سطح تحصیلات میزان درآمد و تعداد اعضای خانوار تبدیل اراضی به دیمزارهای کم بازده افزایش از حد دام و چرای مفرط و بی رویه چرای زودرس نداشتن آگاهی کامل درخصوص اجرای چرای اصولی بوته کنی عدم آموزش بهره برداران و.. درتخریب مراتع موثر هستند و رابطه معنی داری باه م دارند .