سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فروغ جبروز – پرستاربیمارستان پیمانیه جهرم واحدپژوهشی بیمارستان

چکیده:

خطاهای پرستاری درزمره مجموعه عواملی است که برامنیت بیمار که امروزه یکی ازاولویت های مهم درخدمات سلامتی است و تاثیر منفی میگذارد این خطاها به دلیل شیوع بالا و خطراتی که برای بیماران به دنبال دارد به عنوان شاخص مهم امنیت بیمار دربیمارستانها شناخته شده است وقوع خطا درفرایند ارایه خدمات بهداشتی همچون دیگر فعالیت های بشر غیرقابل اجتناب است مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی می باشد که اطلاعات مربوط به خطاهای پرستاری ازطریق مشاهده مستقیم و پرسشنامه و مصاحبه جمع اوری شده است پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است و برروی ۵۴ پرستاردارای مدرک کارشناسی پرستاری و شاغل دربیمارستان پیمانیه جهرم صورت گرفته است