سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام جبارلوی شبستری – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشکده صدا و سیما
عباس هادوی نیا – پژوهشگر و دانشجوی دوره دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه تلویزیون بخش جداناپذیری از زندگی ایرانیان شده است و در این میان، ۹۶ درصد کودکان و نوجوانان ایرانی که حدود ۲۱/۶ درص د جمعیت کشور را تشکیل می دهند، به نوعی برنامه های آن را تماشا کرده و از آن ه ا پیام گیری می کنند . از سوی دیگر در سه دهه اخیر ، توجه سیاست گ زاران و برنامه ریزان دولت های جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران، به تولید و پخش گونه ای از پیام های تبلیغاتی معطوف شده است که آگهی های خدمت عمومی نامیده می شوند و هدف از اشاعه آنها، دستیابی به توسع ه ملی و منطقه ای ؛ تامین شرایط و کیفی ت های مطلوب تر برایزندگی مردم ؛ حف ظ منابع و ذخایر ملی ؛ اصلاح شیوه ها و الگوهای نادرست زندگی و رفتارهای ف ردی و اجتماعی ؛ و …. می باشد . از این رو یافته های این مطالعه که با استفاده از روش تحقیق اسنادی به دست آمده است ، تاکید دارد که به عللی همچون : جایگاه ممتاز و بی رقیب رسانه تلویزیون در سپهر رسانه ای کودکان و نوجوانان ایرانی؛ اهمیت مخاطبان کودک و نوجوان در پی شبرد برنامه های آموزش همگانی فرهنگ ترافیک ؛ نیاز برنامه های ترویجی به استفاده از شیوه های متنوع ارتباطی میان فردی، گروه ی و جمعی برای برانگیختن افراد جهت ایجاد تغییرات داوطلبانه در نگرش و رفتارهایشان (البته به صورت تلفیقی )؛ و تجارب ملی در زمینه ویژگی ها و تا ثیرات ناشی از تولید و پخش آگهی های خدمت عمومی تلویزیونی در حوزه های فرهن گ ترافیک و اصلاح الگوی مصرف گاز، برق و …؛ ضرورت دارد که نهادها و سازمان های متولی ترافیک و ایمنی حمل و نقل کشور، به منظور مخاطب قرار دادن تمامی اقشار جامعه بویژه کودکان و نوجوانان، بیش از پیش اقدامات لازم و مرتبط با تولید و پخش این گونه پیام های تبلیغاتی – آموزشی (آگهی های خدمت عمومی تلویزیونی ) را به سرانجام برسانند ؛ تا زمینه اشاعه الگوهای مرتبط با رفتارهای بی خطر و به عبارتی دقیق تر، رعایت مقرارت راهنمایی و رانندگی و تبدیل شدن آنها ب ه رفتارهای مستمر و نهادینه شده، بیشتر از گذشته فراهم شو د. همچنین با توجه اثرات جویباری و سیلابی توأمانی آگهی های خدمت عمومی تلویزیونی فرهنگ ترافیک در درونه جامعه؛ لازم است که تولید برنامه های تلویزیونی ویژه کودکان و نوجوانان در قالبِ سری های کارتونی نیز با حضور شخصیت های محبوب این گونه پیام های آموزشی ، در دستورکار دست اندرکاران معاونت راهور ناج ا و سازمان صدا و سیما قرار گیرد، تا برای پخش در کنداکتور برنامه های کودک و نوجوان کانال های تلویزیونی با پوشش سراسری و استانی کشور جایابی گردد.